Dit zijn de algemene voorwaarden voor B2B producten en diensten die geleverd worden door Braham.biz. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de B2C websites en bezoekers van deze websites. Voor consumenten is er een apart document.

Versie 1.0, september ‘17

1. Definities

1.1 Braham.biz: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63937026

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Braham.biz een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd. Van levering van één of meer diensten van Braham.biz

1.4 Offerte: de gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de kosten die aan de desbetreffende werkzaamheden verbonden zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen, offertes en alle door Braham.biz gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Braham.biz verrichte handelingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Braham.biz, een door Braham.biz gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Braham.biz en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Braham.biz wordt opgenomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door Braham.biz gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij anders aangegeven.

3.2 Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Braham.biz het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand  op de dag dat Braham.biz het door de opdrachtgever ondertekende offerte ontvangen heeft.

4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3 De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Braham.biz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Braham.biz worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan Braham.biz, is Braham.biz gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertragende voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te breken.

5.2 Braham.biz is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, doordat Braham.biz is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.

5.3 Indien en voor zover een goede overeenkomst dit vereist, is Braham.biz gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Braham.biz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5.5 De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

6. Duur en beëindiging

6.1 Het ontwerpen van een website voor de opdrachtgever wordt gezien als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd.
6.2 Braham.biz is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wanneer de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.

6.3 Braham.biz is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Braham.biz gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijhorende algemene voorwaarden.

6.4 Braham.biz is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn goederen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

6.5 De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.6 Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

7. Prijzen en betaling

7.1 Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van opdracht/contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Braham.biz en is de opdrachtgever betaling plichtig.

7.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.3 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

7.5 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoudt Braham.biz zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn voldaan.

7.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke gesteld.

7.7 Indien de betalingstermijn is overschreden wordt door Braham.biz een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

7.8 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Braham.biz hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

8. Levering van diensten

8.1 Braham.biz deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee en zal voor zover noodzakelijk de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

8.2 De levertermijn gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

8.3 Opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen en gelden als een benadering. Mocht Braham.biz niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan dient de opdrachtgever Braham.biz in gebreke te stellen, waarbij Braham.biz minimaal een termijn van 10 dagen wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.

8.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdrachtgever.

9. Meerwerk

9.1 Indien Braham.biz op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de opdracht opgenomen, zal Braham.biz deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Braham.biz geen enkele aansprakelijkheid.

10. Overmacht

10.1 Braham.biz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Braham.biz als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

10.2 In geval van overmacht is Braham.biz gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Braham.biz tot schadevergoeding verplicht zal zijn.

10.3 Onder overmacht om aan onze verplichten te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijk niet van ons kan worden gevergd.
10.4 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Braham.biz alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Braham.biz geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Braham.biz tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
10.5 Braham.biz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Braham.biz geen invloed kan uitoefenen.

11. Onderhoudscontracten

11.1 Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor een bestaande website.

11.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het updaten, optimaliseren, toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies.

11.3 Het afgesproken bedrag met opdrachtgever wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever voor het onderhoud van de website.

11.4 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Braham.biz aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan de aangegeven uren zijn verstreken voor het onderhoud.

11.5 Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

11.6 Braham.biz kan te allen tijde het onderhoudscontract met de opdrachtgever beëindigen.

11.7 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Braham.biz en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

11.8 Kosten van een onderhoudsovereenkomst gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

12. Webhosting contracten

12.1 Deze voorwaarden gelden voor een webhosting contract voor een bestaande website.

12.2 Braham.biz is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Braham.biz te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Braham.biz ontstaat.

12.3 Braham.biz verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Braham.biz. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. Braham.biz treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

12.4 Braham.biz kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

12.5 In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Braham.biz zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden termijn van 1 maand.

12.6 Braham.biz is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

12.7 Braham.biz heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

12.8 Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Braham.biz gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Braham.biz mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

12.9 Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is Braham.biz gerechtigd om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Braham.biz ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

12.10 Braham.biz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Braham.biz tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.

12.11 Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Braham.biz verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Braham.biz het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.

12.12. Na beëindiging van het webhosting contract is de opdrachtgever gerechtigd om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij Braham.biz. Braham.biz is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

12.13 Een webhosting overeenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Braham.biz en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

12.14 Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Braham.biz kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Braham.biz slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Braham.biz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart Braham.biz voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Braham.biz.

13.4 Braham.biz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van auteursrecht van derden.

13.5 Voor zover Braham.biz bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Braham.biz op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit deze relaties met Braham.biz.
13.6 Braham.biz is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van de opdracht.

13.7 Braham.biz is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Braham.biz voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Braham.biz is geadviseerd.

13.8 De opdrachtgever dient Braham.biz terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk en zullen mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden voor het aanpassen van de gegevens tegen het geldend tarief.

13.9 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Braham.biz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

14. SEO-werkzaamheden en conversieoptimalisatie

14.1 Braham.biz zal de SEO-werkzaamheden en conversieoptimalisatie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

14.2 Braham.biz kan echter geen enkele garanties geven omtrent een succesvol resultaat betreffende SEO-werkzaamheden en conversieoptimalisatie. De opdrachtgever kan om deze reden geen enig recht doen gelden op welke vergoeding dan ook, wanneer de SEO-werkzaamheden en/of de conversieoptimalisatie niet tot het gewenste (overeengekomen) resultaat hebben geleid.

15. Intellectueel eigendom

15.1 Al het door Braham.biz vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Braham.biz niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

15.2 Het eigendom van de door Braham.biz verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Braham.biz, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

15.3 In het laatste geval kan Braham.biz hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Braham.biz gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

15.4 Braham.biz behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Naamsvermelding en promotie

16.1 Braham.biz heeft het recht de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders is overeengekomen.

16.2 Braham.biz heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar Braham.biz te plaatsen op de website van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Zowel Braham.biz als de opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18. Reclamatie

18.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Braham.biz, waarna Braham.biz deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Braham.biz binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

18.2 Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

19. Buitengebruikstelling

19.1 Braham.biz heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Braham.biz niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Braham.biz zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Braham.biz kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

19.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Braham.biz gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

19.3 Braham.biz heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

20. Wijziging van de algemene voorwaarden

20.1 Braham.biz behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

20.3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

21.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Braham.biz en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.

21.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.